Privacy

Privacy Beleid Versie 1.1 / datum 6 juli 2020

Als participanten en bestuursleden vormen we samen Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.. De bestuursleden zijn zich bewust van het vertrouwen dat participanten in hen stellen. Dat vraagt om heldere afspraken over onder andere de bescherming van de privacy van participanten.

Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.?

Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. is een coöperatieve vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te Baambrugge ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69714541.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Zon op de
     Ronde Venen Coöperatie U.A.?

Gebruik van onze diensten
Via de website van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. kunt u bekijken welke projecten Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. aanbiedt. Als u lid wilt worden van onze coöperatie en wilt participeren in een project wordt u doorverwezen naar het online registratiesysteem van Zon op Nederland. Wanneer u zich daar aanmeldt voor een van onze projecten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:
• geslacht;
• voor- en achternaam;
• initialen;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting;
• energiemaatschappij (naam, klantnummer, elektra / gas en start en einde leverdatums);

Uw bedrijfsgegevens:
• rechtsvorm;
• bedrijfsnaam;
• adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting; adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting;
• postcode en plaats;

Betaalgegevens:
• IBAN en tenaamstelling.

Communicatie en chatsessies
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Zon op Nederland Coöperatie U.A. of die van een derde partij. Het privacy beleid van Zon op Nederland Coöperatie U.A.op hun website te lezen: https://www.zonopnederland.nl/privacy-beleid

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

  • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • Om gebruik van de diensten van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. aan u te kunnen leveren en factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.

  • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van de om paragraaf 2 genoemde gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. rust, zoals:

  • Informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. dat aan u laten weten. Ook kan Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.
Mocht u geen e-mailberichten van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. stuurt.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A. in verband met de diensten van Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A., dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt. Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A. en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De bestuursleden van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Ten slotte kan Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. wordt verwerkt. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. of die van een derde partij. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. maakt gebruik van de diensten van Energie Samen.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Zon op de RondeVenen Coöperatie U.A. deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met het bestuur.

7. Cookies

Via deze website kan Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar zonopderondevenen@gmail.com. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het bestuur op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar het bestuur via info@zonopderondevenen.nl.

9. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de secretaris via info@energiesamen.nl.

11. Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via het bestuur via ons e-mail adres:
info@zonopderondevenen.nl

of een brief sturen naar:
Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.
t.a.v. de secretaris
Rijksstraatweg 67
1396 JE Baambrugge

Copyright © 2020-2022 Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.
De teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder het copyright van Zon op De Ronde Venen Coöperatie U.A., haar partners en leden.

Scroll naar boven